2015. június 26.

NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI TANÁRHOZ!

Nézzen tükörbe …...


… Professzor Úr!
„A magyarok krónikája” című 1996-ban kiadott könyvé­ben így ír Ön, a
magyar őstörténet meghamisítója, idétlen, kaján gúnnyal a magyarokról:
„A magyar embernek évszá­zadnyi időbe tellett, amíg a lovag­lástól
elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtar­tást, és
leszokott ar­ról, hogy gyö­nyörűségét lelje az asszonyok és a
gyermekek lemé­szárlásá­ban.”
Professzor Úr! Vegyen egy mély lélegzetet, és vegyen elő egy zsidó
történelmi beszámolót, mondjuk a Bibliát, és néz­zen bele abba a
tükörbe jól tágra nyitott szemmel. Készüljön fel lelkileg, mert
irgalmatlan, kőlelkű terroristák, horrorisztikus, kegyetlen, népirtó
tömeggyilkosságairól szól. Olvassa figyelmesen! Saját faj­zatának
viselt dolgait írja ott. Szálljon magába, és ne próbál­jon ar­ról a
népről, nemzetről hamis, becsmérlő hangon írni, mely Önnek és
mindenhol gyűlölt, elűzött, földönfutó fajtájának otthont adott!
Szé­gyellje magát ezért a hangnemért!
Tudott dolog, hogy a cári rendőrség még pihenés végett meg­állni sem
hagyta őket, csak kitakarítsa mielőbb az or­szág­ból. És akkor
beomlottak az „intoleráns” magyarok földjére, és ráro­hadtak a
magyarság fejére.

Hadd idézzem Önnek Kossuth Lajos szavait: „Egész hely­sé­ge­ket tudok
Zemplénben, hol a szegény, földmívelő nép nem ma­gá­nak, de a
kortsmáros ’sidónak szánt, vet, arat. Ezen néptipusnak, kit vallásának
különössége századok óta meg­tartott anélkül, hogy azon nemzetekkel,
kiknek köze­pette, mint a nö­vény tápláló nedvét elvonó gomba él
(kiem. tőlem), egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy
gondolattal is közeledett volna..”
Professzor Úr! Olvassa el Józsué hadvezér népirtó hadjá­ra­tát, ahol a
történetíró büszkén számol be arról, hogy egyetlen élő lel­ket sem
hagytak meg a zsidók Jerikóban. Ifjat, aggot, as­szonyt, gyermeket
kiirtottak. Sőt, még az állatokat is! Józsué 6:21. Csak egy ledér
utcalányt és annak háznépét hagyták élet­ben, mert az elrejtette a
zsidó kéme­ket.
Vagy Ai városában tizenkétezer embert: férfiakat, as­szo­nyokat, a
város minden lakosát, gyermekeket is. Az utolsó szálig. Józsué 8:
24-26 Továbbá Makkeda, Libna, egész Kanaán Józsué 10:28-tól 11:14-ig
A történetíró minden város elpusztításának leírásakor büsz­kén
megemlíti: „Egyetlen lelket sem hagytak élet­ben.” Se­hol! És az
„egyetlen lelket sem” kifejezésbe bele­érthető az asszonyok,
gyermekek, terhes nők legyilkolása, Professzor úr! Érti ezt?!
Későbbi hadjárataikban is ez jellemezte a zsidókat. Gyil­koltak öltek
irgalom nélkül, még az anyjuk hasából is kivág­ták a mag­za­tot, s a
csecsemőket falhoz verték. Ők valóban gyönyörűsé­gü­ket lelték
„asszonyok és gyermekek lemé­szárlá­sában”. A humá­nus, istenfélő,
bűntelen zsidók! A vá­lasztott nép, az Ön nem­zete! Kik szerint minden
más népfaj fölösle­ges ezen a földön.
Nos, prof. Glatz, a zsidók nem voltak bűnös nemzet, mert nem voltak
görbelábúak, mert nekik nem voltak lovaik, ugye­bár. Nem kellett
leszálljanak a lóról csak a szamárról. Ők gyalog is ki tudtak irtani
mindenkit az utolsó szálig: a cse­csemőtől az agg öregembe­rig.
Kevesebb önköltséggel, ugye­bár. Ami a vérbeli zsidónál na­gyon
fontos!!!
A magyarok ilyent nem tettek. Biztos voltak köztük is ke­gyetle­nek,
mint bármely más nemzetben, de nem volt jel­lemző rájuk a zsidókhoz
hasonló vérszomjas, barbár, undok, vadállati kegyet­lenség. Vad kor
volt, de abban a korban sem az ok nélküli pusztítás jellemezte őket.
Nem ir­tották ki válo­gatás nél­kül azo­kat a népeket, melyek jó
szán­dékkal fogadták. (St Gallen)
Azokat sem, akik ellenáll­tak.
Tehát, mielőtt másra mutogatna, azelőtt nézzen a tükörbe, tisz­telt(?)
Glatz professzor úr, mert az Ön fajzatának sokkal kormo­sabb az orra,
véresebb a keze, mint a földön bárme­lyik más nem­zetnek! A népirtó
zsidókhoz mérten a tatá­rok, tö­rö­kök csak túlnépesedést szabályozó
jótékony­sági segély­szer­vezet­nek minősülnének a történelmi
érték­rendben!
Hadrianus római császár Jeruzsálem köré egy 90 km. su­garú kört
húzott, és utasítást adott ki, hogy ebbe a körbe zsi­dó­nak be­menni
nem szabad. Ha pedig ott kapják, bárki bör­tönbe vetheti őket.
Hadrianus ezt hozta föl okként: „Ez az or­gyilkos népség az emberi
kultúra szégyene.” No comment. (Valószínű ezért van az Óbudai szigeten
levő Hadrianus pa­lotával szembeni el­lenszen­vük.)
És itt még nem szóltunk újkori népirtásaikról! Ilyen rossz­in­du­latú,
kaján, mocskolódó jellemzést írni egy magát törté­nész­nek tartó
tanártól történelemkönyvbe – pimaszság. Mert ha tör­ténész­nek meri
magát nevezni, akkor legyen tárgyila­gos, in­du­latoktól mentes a
régmúlt történéseinek megítélé­sé­ben. Ellen­kező eset­ben tegye le
kezéből a tollat!
Remélem miután azt a szöveget leírta, és nyomtatásban vi­szontlátta,
megnyugodva hajtotta ősmagyar-utálatban meg­őszült, kopasz fejét
nyugalomra.
És itt egy másik idézet, olvassa figyelmesen, Professzor Úr. 1910-ben,
négy évvel az első világégés előtt, az Alliance Israelité Universelle
az alábbi felhívással fordult tagjaihoz:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén nincs egyetlen darab
föld sem, amelyet könnyebben leigáz­hat­nánk, mint Galíciát és
Magyarországot. E két ország­nak minden­kép­pen a miénknek kell
lennie, mert szá­munkra ott a legked­ve­zőbbek a körülmények. Ti,
zsidó testvérek, fára­doz­zatok min­den erőtökkel azon, hogy mindkét
országot teljesen bir­toko­tokba vehessétek, fá­radozzatok, hogy
min­den keresz­tényt elűz­zetek és telje­sen úrrá legyetek.
Töre­kedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birto­kolnak,
teljesen kezeitekbe ve­gyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi
eszközötök, a pári­zsi szövetségünk minden erővel segíteni fog
tite­ket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket ren­dez és az
adomá­nyok váratlan bőség­gel folynak be pénz­tárunka azzal a céllal,
hogy a galíciai és magyaror­szági terü­leteket a galíciaiak és
magyarok kezéből kira­gadjátok és, hogy azok kizárólag zsidó kézre
kerülje­nek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy ös­szegeket
ál­doznak, s egyesülnek, hogy ezt a célt legrövidebb idő alatt
elérhessétek.”
Ehhez magyarázatot fűzni fölösleges.
És valakik Önt akarták magyar államelnöknek, minden ma­gya­rok
képviselőjének a nagyvilág előtt! Még lidérces rém­álomnak is szörnyű
lenne! Önt, akinek a magyar őstör­té­net meghamisításá­tól elgörbült
lelke, szíve, elméje száz év múlva sem szokná meg az egyenes járást,
gondol­kodást.
Kizárólag a korát, de csak a korát megillető tisztelettel,

Kolumbán Sándor

Székelyudvarhely

PS:
És ezt az alakot ajánlotta a magyarországi baloldalinak nevezett hazaáruló söpredék- Sámuel (Samuely) Tibor, Kohn (Kun) Béla istenítői- köztársasági elnöknek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése